Przetarg

10 października 2011Możliwość komentowania Przetarg została wyłączona

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia pralni do budowanego hotelu w Trzebnicy.

Zamawiane wyposażenie składa się z następujących elementów (każdy z elementów musi być przystosowany do używania profesjonalnego w dużych obiektach hotelowych):

  • Pralnica z wirówką: 1 szt.
  • Suszarka bębnowa: 1 szt.
  • Prasowalnica – magiel: 1 szt.

I. Nazwa i adres zamawiającego.

Leszek Mroczkowski Usługi Gastronomiczne i Noclegowe

ul. Leśna 8

55 – 100 Trzebnica

II. Tytuł realizowanego Projektu.

Zamawiający oświadcza, że niniejsze zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach

projektu „Budowa hotelu wraz z restauracją w Trzebnicy przy ul. Leśnej –

centrum pobytowe dla drużyn finalistów UEFA Euro 2012”, na który

Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w ramach Podschematu 1.1.D1.b „Projekty

inwestycyjne zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu poprzez tworzenie

centrów pobytowych EURO 2012”; Schematu 1.1.D1 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP

zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu”; Działania 1.1 „Inwestycje dla

przedsiębiorstw”; Priorytetu 1 „Wzrost konkurencyjności dolnośląskich

przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia pralni do budowanego hotelu w Trzebnicy.

Zamawiane wyposażenie składa się z następujących elementów (każdy z elementów musi być przystosowany do używania profesjonalnego w dużych obiektach hotelowych):

  • Pralnica z wirówką: 1 szt.
  • Suszarka bębnowa: 1 szt.
  • Prasowalnica – magiel: 1 szt.

IV. Termin, sposób i miejsce realizacji zamówienia.

1. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia do dnia 30 marca 2012 roku.

2. Ofertę będąca odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć na załączonym formularzu (stanowiącym zał. nr 1) do dnia 18 października 2011 roku do godziny 2400 do siedziby Zamawiającego w Trzebnicy, ul. Leśna 8. Do oferty należy załączyć specyfikację dostarczanego sprzętu, ze wskazaniem cen jednostkowych, modeli dostarczanego sprzętu, kolorystyki oraz materiału z jakiego będą wykonane.

V. Rodzaje oraz opis kryteriów, którymi będzie się kierował Zamawiający i ich punktacja.

Zamawiający ustala, że jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający jest cena realizacji zamówienia. Oferta o najniższej cenie spełniająca warunki zamówienia zostanie wybrana, chyba że postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku zaoferowania przedmiotu zamówienia o zbyt niskiej jakości.

VI. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Leszek Mroczkowski, tel. 713120470, fax. 713120747, e-mail: karczma-lesna@wp.pl.

VII. Kaluzule dodatkowe.

Informujemy, że w przypadku, gdy w terminie wskazanym przez niniejsze Zapytanie nie wpłynie żadna oferta, Zamawiający unieważni to postępowanie i ogłosi ponowne. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania również z innych ważnych przyczyn, o których będzie zobowiązany powiadomić oferentów.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

About author:

All entries by

wordpress themes